دکتر مصدق در دادگاه

دکترمصدق گفت که طبق قوانین ایران، دیوان عالی کشور جای رسیدگی به قصور نخستوزیر و وزیران است. وی برکناری خود را یک کودتا با نقشه خارجی خوانده بودو گفته بود که جز با رای عدم اعتماد پارلمان، فردی دیگر حق برکناری نخستوزیر را ندارد، و در صورت وقوع چنین عملی، این مرتکب است که باید به اتهامنقض قانون اساسی و نادیده گرفتن اراده مردم محاکمه و مجازات شود.مصدقدر دادگاه: کودتا یعنی برکنار کردن دولت از طرق غیر قانونی، و بنابراینکودتاگران مجرمند، نه من که برگزیده ملت و رئیس قانونی دولت هستم. عامل ودشت نشانده بیگانه خائن و مجرم است، نه من


درنهایت دادگاه نظامى با وجود دفاع منطقى، مستدل و مستند دکتر مصدق برگزارشد و وی را به سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان دکترمصدق به ملک خود در احمد آباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بود.


بازارتهران به نشانه اعتراض تعطیل و تظاهرات مردم در چند شهر ازجمله تهران وتبریز آغاز شد و اعتصاب و تظاهرات سراسری از روزهای بعد اعلام گردید کهنظامیان حکومت (دولت کودتا) وارد عمل شدند، قسمتی دیگر از بازار تهران راویران و به سوی مردم معترض تیراندازی کردند که ضمن آن دو تن کشته و عده ایمجروح شدند.دکترمحمد مصدق: «اکنون آفتاب عمر من به لب بام رسیده و دیر یا زود باید بهراهی بروم که همه ناگزیر، خواهند رفت ولی چه زنده باشم و چه نباشم،امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشوراین مبارزه ملی را آن‌قدر دنبال می‌کنند تا به نتیجه برسند و اگر قرارباشد در کشور خود، آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند ورشته‌ای بر گردن ما بگذارند و ما را به هر سوی که می‌خواهند بکشند، مرگ برچنین زندگی‌ای ترجیح دارد و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشانتاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگنمی‌رود.

/ 0 نظر / 12 بازدید